Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5343 thứ ba 10 tháng 10 2023 80 23 91
5342 thứ hai 09 tháng 10 2023 71 62 80
5341 chủ nhật 08 tháng 10 2023 70 61 93
5340 thứ bảy 07 tháng 10 2023 30 87 21
5339 thứ sáu 06 tháng 10 2023 93 65 48
5338 thứ năm 05 tháng 10 2023 91 53 70
5337 thứ tư 04 tháng 10 2023 71 42 30
5336 thứ ba 03 tháng 10 2023 95 86 27
5335 thứ hai 02 tháng 10 2023 20 39 68
5334 chủ nhật 01 tháng 10 2023 54 18 29
5333 thứ bảy 30 tháng 9 2023 09 75 16
5332 thứ sáu 29 tháng 9 2023 87 14 08
5331 thứ năm 28 tháng 9 2023 70 53 28
5330 thứ tư 27 tháng 9 2023 02 96 35
5329 thứ ba 26 tháng 9 2023 97 04 33
5328 thứ hai 25 tháng 9 2023 57 67 02
5327 chủ nhật 24 tháng 9 2023 49 81 71
5326 thứ bảy 23 tháng 9 2023 18 93 74
5325 thứ sáu 22 tháng 9 2023 60 98 23
5324 thứ năm 21 tháng 9 2023 20 45 86