Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4257 thứ ba 20 tháng 10 2020 26 80 27
4256 thứ hai 19 tháng 10 2020 62 54 40
4255 chủ nhật 18 tháng 10 2020 24 71 25
4254 thứ bảy 17 tháng 10 2020 78 09 69
4253 thứ sáu 16 tháng 10 2020 29 43 01
4252 thứ năm 15 tháng 10 2020 60 87 53
4251 thứ tư 14 tháng 10 2020 61 27 70
4250 thứ ba 13 tháng 10 2020 31 85 29
4249 thứ hai 12 tháng 10 2020 50 33 48
4248 chủ nhật 11 tháng 10 2020 45 08 27
4247 thứ bảy 10 tháng 10 2020 65 07 81
4246 thứ sáu 09 tháng 10 2020 27 49 10
4245 thứ năm 08 tháng 10 2020 71 62 53
4244 thứ tư 07 tháng 10 2020 25 84 79
4243 thứ ba 06 tháng 10 2020 60 92 34
4242 thứ hai 05 tháng 10 2020 90 34 22
4241 chủ nhật 04 tháng 10 2020 90 28 72
4240 thứ bảy 03 tháng 10 2020 14 07 98
4239 thứ sáu 02 tháng 10 2020 14 59 69
4238 thứ năm 01 tháng 10 2020 82 96 24