Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5130 chủ nhật 12 tháng 3 2023 12 57 63
5129 thứ bảy 11 tháng 3 2023 20 74 91
5128 thứ sáu 10 tháng 3 2023 71 32 89
5127 thứ năm 09 tháng 3 2023 18 03 92
5126 thứ tư 08 tháng 3 2023 50 25 35
5125 thứ ba 07 tháng 3 2023 49 80 41
5124 thứ hai 06 tháng 3 2023 19 07 24
5123 chủ nhật 05 tháng 3 2023 12 96 02
5122 thứ bảy 04 tháng 3 2023 08 91 34
5121 thứ sáu 03 tháng 3 2023 12 76 42
5120 thứ năm 02 tháng 3 2023 09 65 10
5119 thứ tư 01 tháng 3 2023 16 93 70
5118 thứ ba 28 tháng 2 2023 08 15 57
5117 thứ hai 27 tháng 2 2023 27 35 49
5116 chủ nhật 26 tháng 2 2023 34 06 91
5115 thứ bảy 25 tháng 2 2023 15 62 48
5114 thứ sáu 24 tháng 2 2023 10 33 82
5113 thứ năm 23 tháng 2 2023 01 92 76
5112 thứ tư 22 tháng 2 2023 60 79 83
5111 thứ ba 21 tháng 2 2023 83 52 96