Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5231 thứ ba 20 tháng 6 2023 69 12 00
5230 thứ hai 19 tháng 6 2023 25 70 64
5229 chủ nhật 18 tháng 6 2023 09 87 36
5228 thứ bảy 17 tháng 6 2023 34 60 82
5227 thứ sáu 16 tháng 6 2023 83 56 49
5226 thứ năm 15 tháng 6 2023 30 71 74
5225 thứ tư 14 tháng 6 2023 87 65 01
5224 thứ ba 13 tháng 6 2023 79 51 38
5223 thứ hai 12 tháng 6 2023 10 25 79
5222 chủ nhật 11 tháng 6 2023 02 74 66
5221 thứ bảy 10 tháng 6 2023 72 51 08
5220 thứ sáu 09 tháng 6 2023 61 03 92
5219 thứ năm 08 tháng 6 2023 68 14 53
5218 thứ tư 07 tháng 6 2023 51 67 24
5217 thứ ba 06 tháng 6 2023 61 70 38
5216 thứ hai 05 tháng 6 2023 61 77 49
5215 chủ nhật 04 tháng 6 2023 17 39 20
5214 thứ bảy 03 tháng 6 2023 85 16 03
5213 thứ sáu 02 tháng 6 2023 10 54 43
5212 thứ năm 01 tháng 6 2023 01 56 32